ASK FOR DELIVERY

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

REGULAMIN

 

 1. Sklep internetowy „Raxo”, zwany dalej: „Sklepem”, dostępny pod adresem www.raxo.me jest prowadzony przez: RASKO SP. Z O. O. NIP 7010987678, numer REGON 386347144 i KRS 0000846551, z siedzibą ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa, zwanym dalej: „Sprzedawcą”.

 2. Kupującym bądź Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wśród Kupujących wyróżnia się Konsumentów, tj. osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 4. Za dzień roboczy w rozumieniu regulaminu uznaje się każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu bezpłatne usługi elektroniczne polegające na:
  • umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz;
  • umożliwienie rejestracji Użytkownika w Sklepie poprzez założenie konta, zwanego dalej: „kontem”
  • przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej produktów, po uzyskaniu zgody Użytkownika.

 6. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 7. Użytkownik jest obowiązany do niedostarczenia treści bezprawnych. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, materiałów dostępnych na stronie Sklepu, które stanowią przedmiot ochrony autorskich praw majątkowych oraz własności przemysłowej jest zabronione.

 8. Korzystanie z tych dóbr jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).

 9. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 10. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Reklamacje z związku z korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można składać na adres: getraxo@raxo.me

 11. Przedmiotem sprzedaży są rzeczy ruchome prezentowane na stronie Sklepu oraz bony zakupowe, umożliwiające wymianę ich na te rzeczy, zwane dalej: „produktami”.

 12. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.

 13. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są oryginalne, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych oraz, jeżeli nie zaznaczono inaczej, w odniesieniu do rzeczy ruchomych są również fabrycznie nowe.

 14. Wszystkie ceny przedstawione na stronie Sklepu są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

 15. W celu dokonania zakupu Użytkownik dokonuje wyboru produktu i dodaje go do koszyka zakupowego. Następnie Sklep daje możliwość założenia konta bądź realizacji zamówienia jako gość bez zakładania konta. Dokonanie zakupu bonu towarowego następuje poprzez dodanie do koszyka towaru na jaki ten bon zostanie nabyty.

 16. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności za zakupione produkty: zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy; gotówką przy odbiorze osobistym; z wykorzystaniem platformy PayU oraz PayPal przy zakupie na stronie.

 17. Dokonanie płatności przelewem bądź z wykorzystaniem platformy PayU lub PayPalpowinno nastąpić w terminie jednego tygodnia od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.

 18. W przypadku korzystania z platformy PayU operatorem kart płatniczych jest PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274399.

 19. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź w pierwszy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Kupujący dokonał zamówienia w przypadku wyboru płatność gotówką przy odbiorze. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych dla produktów NomadX oraz 30 dni roboczych dla rowerów xBIKE. W przypadku gdy zamówienie dotyczy produktu, którego chwilowo brak jest w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o tym przed złożeniem zamówienia.

 20. W przypadku braku dostępności danego produktu po złożeniu zamówienia, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Wówczas ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bądź wyrażenia zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia o termin wskazany przez Sprzedawcę.

 21. Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostarczenia produktu: za pośrednictwem kuriera bądź poczty. Koszt wysyłki pokrywany jest przez Kupującego. Całkowity koszt wysyłki podawany jest indywidualnie dla każdego zamówienia podczas jego składania – cena jest obliczana automatycznie przez system operacyjny na podstawie wagi i ilości produktów. Istnieje również możliwość dostawy produktu do miejsca odbioru osobistego i późniejszego odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.

 22. Miejsce odbioru osobistego oznaczone jest zakładce kontakt na stronie Sklepu.

 23. Bon zakupowy przesyłany jest na adres e-mail Kupującego. Jego przesłanie nie powoduje dodatkowych kosztów.

 24. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad. W przypadku zaistnienia wady Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę towaru w przypadku jej stwierdzenia przez Nabywcę, będącego jednocześnie Konsumentem, przed upływem 2 lat od dnia dostawy.

 25. Konsument reklamując towar z tytułu rękojmi za wadę może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 26. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 27. Towary dostępne w Sklepie są objęte gwarancją Sprzedawcy, dystrybutora lub producenta. Konsument może reklamować produkt posiadający wady fizyczne lub prawne korzystając z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 28. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym zakresie Konsument może skierować sprawę do właściwego: Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w szczególności w celu podjęcia mediacji; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przed sądem polubownym; Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta – z prośbą o udzielenie porady, informacji prawnej bądź skierowanie wystąpienia do przedsiębiorcy; Europejskiego Centrum Konsumenckiego – z prośbą o udzielenie porady, informacji prawnej bądź skierowanie wystąpienia do przedsiębiorcy w ramach sieci ECC Net.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, w szczególności w zakładce Znajdź pomoc w swoim mieście.

 29. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 30. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 31. W przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest bon zakupowy, odstąpienie od umowy powoduje utratę jego ważności, tj. nie można za jego okazaniem wymienić go na dany produkt.

 32. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 33. Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 34. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy. Produkty mogą być w zwykłym trybie przesłane pocztą.

 35. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy w przypadku gdy przedmiotem świadczenia: jest produkt, który po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami; jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 36. Dane osobowe umieszczone w bazach danych Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 37. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu. Więcej w polityce prywatności.

 38. Sprzedawca powiadomi Kupującego o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez niego. Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 39. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

 40. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
   

Załączniki:
Wzór formularza reklamacyjnego; Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

Data: …………………………………………………………………… Nr zamówienia: ……………………………………………………………Imię i Nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………Kod pocztowy, miasto: …………………………………………………………………………Adres e-mail: ……………………………………………………………………………Data odbioru produktu/ bonu zakupowego: ……………………………………………………………

Do: Rakso sp. z o.o. – z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności Hoża 86/410 00-682 Warszawa, getraxo@raxo.meZgłaszam reklamacje zakupionego przeze mnie produktu, który posiada następujące wady:

wady:

 

 

 

Powyższe wady stwierdziłem, -am w dniu: …………………………20………… r. Żądam (wstawić symbol: „x” we właściwej kratce):1. Usunięcie wady □2. Wymiany na nowy produkt □3. Obniżenia ceny o: …………………………………….. zł □4. Zwroty ceny □Zgadzam się na otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu.………………………………… Własnoręczny podpis konsumenta, w przypadku gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

– WZÓR – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: …………………………………………………………………… Nr zamówienia: …………………………………………………………………… Imię i Nazwisko konsumenta: ………………………………………………Ulica, nr domu/nr mieszkania: ………………………………………………Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………Data odbioru produktu / bonu zakupowego: ……………………………………………………………

Do:

Rakso sp. z o.o. – z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności Hoża 86/410 00-682 Warszawa,

emial:getraxo@raxo.me

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych produktów ze Sklepu Raxo.

Produkt …………………………..

Nazwa produktu …………………………………………………………

Ilość sztuk …………………………………

Zwracany produkt należy wysyłać na poniższy adres:

Rakso sp. z o.o, Zabrze 41-808, ul. Krakowska 84

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

…………………………………

Własnoręczny podpis konsumenta, w przypadku gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów):Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Rakso sp. z o.o. – z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności Hoża 86/410 00-682 Warszawa, getraxo@raxo.me o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez mnie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:  Rakso sp. z o.o, Zabrze 41-808, ul. Legnicka 33 – z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności Hoża 86/410 00-682 Warszawa, getraxo@raxo.me, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. w Przypadku gdy w danym kraju obowiązuje inny termin możliwości dokonania zwrotu firma Rakso Sp. z o.o. uwzględnia prawa konsumenta na jego korzyść.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!